پایان نامه - مقاله و پروژه

تحقیق دانشگاهی – ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۵

جدول ۴-۱۰ . KMO و آزمون بارتلت ۱۲۹
جدول ۴-۱۱ . اشتراکات اولیه ۱۲۹
جدول ۴-۱۲٫ ماتریس چرخش یافته نهایی ۱۳۰
جدول ۴-۱۳٫ ماتریس چرخش یافته نهایی پس از حذف سوالات غیر مرتبط ۱۳۰
جدول ۴-۱۴ . بار عاملی متغیرها ۱۳۲
جدول ۴-۱۵٫ شاخص های نیکویی برازش متغیرهای برون زا ۱۳۳
جدول ۴-۱۶ . همبستگی بین متغیرهای برون زا (آزمون بررسی وجود همبستگی) ۱۳۴
جدول ۴-۱۷٫ شاخص های نیکویی برازش متغیرهای درون زا ۱۳۶
جدول ۴-۱۸٫ بارعاملی متغیرهای پژوهش ۱۳۷
جدول ۴- ۱۹٫ همبستگی بین متغیر های درون زا ۱۳۸
جدول ۴-۲۰٫ نتایج آزمون میانگین جامعه آماری ۱۳۹
جدول ۴-۲۱ . شاخص‌های نیکویی برازش مدل مفهومی پژوهش ۱۴۳
جدول ۴- ۲۲٫ خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیات ۱۴۴
جدول ۴-۲۳٫ اثرات غیر مستقیم متغیرهای مستقل پژوهش ۱۴۵
جدول ۴-۲۴٫ مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب جنسیت ۱۴۵
جدول ۴- ۲۵٫ مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب تحصیلات ۱۴۶
جدول ۴-۲۶٫ مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب وضعیت تأهل ۱۴۸
جدول ۴-۲۷٫ مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب سن ۱۴۹
جدول ۴-۲۸٫ مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب درآمد ۱۵۱
جدول ۴- ۲۹٫ بررسی روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش با یکدیگر ۱۵۳
جدول ۴-۳۰ . ماتریس اهمیت – وضعیت ۱۵۴
جدول ۴-۳۱٫ ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های عملکرد مالی ادراک شده ۱۵۴
جدول ۴-۳۲٫ ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های کیفیت ادراک شده بیانیه‌های اخلاقی ۱۵۵
جدول ۴-۳۳٫ ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های مسئولیت اجتماعی ادراک شده ۱۵۶
جدول ۴-۳۴٫ ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های وجهه ادراک شده ۱۵۶
جدول ۴-۳۵٫ ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های ریسک ادراک شده ۱۵۷
جدول ۴-۳۶٫ ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های اعتماد مصرف کننده ۱۵۸
جدول ۴-۳۷٫ ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های وفاداری مصرف کننده ۱۵۹
جدول ۵-۱٫ نتایج آزمون های برازش مراحل مختلف مدل پژوهش ۱۶۳
جدول ۵-۲٫ همبستگی متغیرهای برون زا ۱۶۴
جدول ۵-۳٫ همبستگی متغیرهای درون زا ۱۶۴
جدول ۵-۴٫ خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیات ۱۷۱
جدول ۵-۵٫ مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش‎های مشابه ۱۷۲
فهرست اشکال و نمودارها
شکل شماره ۱- ۱٫ مدل مفهومی پژوهش(استانالند ، لوین ، مورفی (۲۰۱۱ ))……………………………………………۱۱
شکل ۲ – ۱ – ۱ . کل فرایند مصرف…………………………………………………………………………………………………………….۳۷
شکل شماره ۲- ۱ – ۲ – ماتریس ادراک خرید پایدار…………………………………………………………………………………۴۲
شکل ۲ – ۲ – ۱٫ مدل کیث دیویس…………………………………………………………………………………………………………..۸۵
شکل شماره ۲ – ۲ – ۳٫ مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………..۹۵
نمودار ۴-۱٫ ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………….۱۲۲