فایل های دانشگاهی

اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر بر اساس مدل کرک پاتریک- قسمت ۱۱

برای شاخص آشنا شدن با نرم افزارها بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۵۰۰ است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۰۰۵ است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۰/۰۰۰۵است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص آشنا شدن با نرم افزارها معادل با ۱/۰۰۰ می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که شاخص آشنا شدن با نرم افزارها با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه یادگیری ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص آشنا شدن با نرم افزارها می تواند مولفه یادگیری را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص قابل فهم بودن نرم افزارها بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۶۵۳ است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۷۴ است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۸/۷۶۵است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص قابل فهم بودن نرم افزارها معادل با ۰/۶۳۳می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که شاخص قابل فهم بودن نرم افزارها با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه یادگیری ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص قابل فهم بودن نرم افزارها می تواند مولفه یادگیری را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص آشنا شدن با نرم افزارها بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۱/۰۰۰ است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۰۰۵ است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۰/۰۰۰۵است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص آشنا شدن با نرم افزارها معادل با ۱/۰۰۰ می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که شاخص آشنای با نرم افزارها با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه یادگیری ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص آشنای با نرم افزارها می تواند مولفه یادگیری را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص کار کردن با نرم افزارها بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۸۲۴ است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۵۸است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۱۴/۲۶۶است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص کار کردن با نرم افزارها معادل با ۰/۷۹۹می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که شاخص کار کردن با نرم افزارها با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه یادگیری ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص کار کردن با نرم افزارها می تواند مولفه یادگیری را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص استفاده از نرم افزارها بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۳۶۱است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۸۸ است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۴/۱۰۷ است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص استفاده از نرم افزارها معادل با ۰/۳۵۸ می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<%1 این بدین معنی است که شاخص استفاده از نرم افزارها با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه یادگیری ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص استفاده از نرم افزارها می تواند مولفه یادگیری را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص ارزشیابی همکاران بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۳۱۳ است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۸۸ است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۳/۵۵۴ است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص ارزشیابی همکاران معادل با ۰/۳۱۵ می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که شاخص ارزشیابی همکاران با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه یادگیری ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص ارزشیابی همکاران می تواند مولفه یادگیری را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص استفاده از نرم افزارها برای ارائه مطالب بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۴۰۴ است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۸۹است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۴/۵۱۲است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص استفاده از نرم افزارها برای ارائه مطالب معادل با ۰/۳۸۸می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که شاخص استفاده از نرم افزارها برای ارائه مطالب با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه یادگیری ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص استفاده از نرم افزارها برای ارائه مطالب می تواند مولفه یادگیری را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
بر اساس اولویت بندی سطح دوم، شاخص های (آشنا شدن با نرم افزارها، کارکردن با نرم افزارها، استفاده از نرم افزارها) نسبت به شاخص های (ارزشیابی همکاران، استفاده از نرم افزارها در کلاس) در اولویت هستند. این بدین معنی است که شاخص های (آشنا شدن با نرم افزارها، کارکردن با نرم افزارها، استفاده از نرم افزارها) بهتر می توانند مولفه یادگیری را به صورت معناداری اندازه گیری کنند. چون این شاخص ها با مولفه یادگیری بیشتر در ارتباط هستند.
– جدول شماره ۴-۳ برآورد پارامترهای مدل را در سطح رفتار نشان می دهد.
جدول ۴-۳ برآورد پارامترهای مدل در سطح رفتار

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *