پایان نامه - مقاله و پروژه

سامانه پژوهشی – اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم …

بسیار شدید

+۳۴

اعتبار و پایایی
مطالعات مختلف نشان داده است که خرده مقیاس های DASS، دارای ویژگی های روانسنجی مطلوب است. در یک مطالعه با جمعیت غیر بالینی، ضرایب همسانی درونی ۳ خرده مقیاس افسردگی، اضطراب، و استرس، به ترتیب ۹۱/۰، ۸۴/۰،۹۰/۰(لوی باند، و لوی باند،۱۹۹۵) و در مطالعه ای با جمعیت بالینی، ضرایب همسانی درونی این سه خرده مقیاس، به ترتیب برابر با ۹۶/۰ ، ۸۹/۰ ،۹۳/۰ ، گزارش شده است (براون و همکاران، ۱۹۹۷). همین افراد، در سال ۱۹۹۷ ضرایب باز آزمایی خرده مقیاس ها را با فاصله ی زمانی دو هفته ای در نمونه ای مرکب از ۲۰ بیمار، بین ۷۱/۰ تا ۸۱/۰ ذکر کردند. فؤاد ساعد در پژوهشی (۱۳۸۶) اعتبار و پایایی سه خرده مقیاسDASS را در جمعیت ایران بررسی کرد.۴۲۰ نفر از افراد بهنجار، و ۱۷۳ نفر دارای اختلالات بالینی، این پرسشنامه را به همراه مقیاس افسردگی بک، پرسشنامه ی چهار سامانهی اضطراب و نسخه ی تجدید نظر شده ی فهرست نشانگان ۹۰ سوالی، تکمیل کردند. پایایی مقیاس ها از طریق همسانی درونی، اعتبار آن ها، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، اعتبار ملاک از طریق توانایی این آزمون در تمییز میان گروه های بالینی و غیر بالینی، محاسبه شد. در کل ضرایب پایایی و اعتبار به دست آمده بسیار رضایت بخش بود. همبستگی بین زیر مقیاس افسردگی و مقیاس افسردگی بک، ۶۸/۰ ،زیر مقیاس اضطراب با PSAQ،۶۲/۰ ، و زیر مقیاس استرس با SCL90-R، ۷۸/۰ بوده است. بر اساس نتایج این تحقیق۴۲-DASS واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش های روانشناختی و موقعیت های بالینی است. همچنین در این آزمون به دلیل عدم وجود ماده های سوماتیک در ارزیابی افسردگی، از بیش برآوری افسردگی در بیماران جلوگیری می شود.
۳-۵-۳ مقیاس اندازه گیری کیفیت زندگی تاثیر آرتریت۲- فرم کوتاه (AIMS2-SF)
پرسشنامه خود گزارش ده کیفیت زندگی که مخصوص وضعیت سلامت بیماران آرتریت روماتوئید است سلامتی : جسمی، هیجانی و اجتماعی را ارزیابی می کند. فرم کوتاه این ابزار شامل ۲۶ سوال است که تاثیر ذهنی بیماری را در طول ماه گذشته بررسی می کند و دارای ۵ زیر مقیاس است که عبارتند از: عملکرد جسمی (تحرک و مراقبت از خود)، عاطفه (سطح خلق)، نشانگان (درد)، تعامل اجتماعی (خانواده و دوستان)، و عملکرد در نقش (توانایی کار کردن). نمرات پایین در این زیر مقیاسها نشان دهندهی سطح بالای وضعیت سلامت است (مینان و همکاران،۱۹۹۲). این ابزار دارای پایایی خوبی است و آلفای کرونباخ زیر مقیاس ها بین ۷۸/۰ تا ۹۴/۰ است. ضرایب پایایی آزمون- باز آزمون بین ۷۸/۰ تا ۹۴/۰ است. اعتبار این آزمون ها با توجه به حساسیت این آزمون نسبت به تغییرات عملکردی بیماران بعد از درمان با داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی و همبستگی بالای این آزمون با نتایج بررسی های جسمی، آشکار شد (آندرسون و همکاران، ۱۹۸۹).
نحوه ی اجرا
این پرسشنامه نیز یک ابزار خود گزارش دهی کاغذ قلمی است و افراد برای تکمیل این پرسشنامه به هیچ راهنمایی احتیاج ندارند و تنها کافی است که به آنها پرسشنامه را ارائه داد و از آنها خواست که آن را تکمیل کنند.
نمره گذاری
مقیاس های AIMS2-SF با یک روش ثابت نمره گذاری می شوند به طوریکه نمرات پایین نشان دهنده کیفیت زندگی و وضعیت سلامت بالاتر است و نمرات بالاتر کیفیت زندگی و وضعیت سلامت بدتر را نشان می دهد. با این حال به منظور جلوگیری از سوگیری نظامدار در پاسخ ها، ترتیب پاسخ های پرسشنامه مختلط شده است به طوریکه آخرین پاسخ همیشه نشان دهنده ی وضعیت بدتر نیست. سوالاتی که احتیاج به کد گذاری مجدد دارند و همینطور جهت کد گذاری در جدول شماره (۳-۳) آمده است. زمانیکه پاسخ های خام جمع آوری شدند، نمرات سوالات در هر مقیاس به سادگی با هم جمع می شوند. طیف نمرات بستگی به تعداد سوالات آن مقیاس دارد که در جدول شماره (۳-۳) نشان داده شده است. برای اینکه بتوان این نمرات را در واحدهای مشابه نشان داد یک عملیات استاندارد کردن روی آنها انجام می شود تا بتوان نمرات را در یک طیف۱۰-۰ نشان داد که در آن ۰ بیانگر بهترین وضعیت ممکن و ۱۰ بیانگر بدترین وضعیت است.
اعتبار و پایایی
این پرسشنامه توسط آشتیانی و همکاران (۱۳۸۷) به فارسی ترجمه و بر روی ۳۵۰ بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید اعتباریابی شده است. در این بررسی از بیماران خواسته شد تا علاوه بر AIMS2-SF، پرسشنامه ی SF-36 و ۴ مقیاس قیاس بصری درد[۲۴۴](VAS) را نیز پر کنند و نتایج زیر به دست آمد. همبستگی های بین AIMS2-SF و زیر مقیاسها و نمرات خلاصهی SF-36 طیفی از ۵۳/۰- تا ۷۱/۰- (محدودیت بالاتنه)،۴۱/۰- تا ۴۶/۰- (محدودیت پایین تنه)،۳۲/۰- تا ۶۹/۰- (نشانه ها)، ۲۱/۰- تا ۶۳/۰-(عاطفه)، و ۳۲/۰- تا ۶۸/۰- (تعاملات اجتماعی)، و ۲۳/۰- تا ۴۴/۰- (نقش)(۰۱/۰>P) داشت. همبستگی های معنادار متوسط تا قوی بین محدودیت بالاتنه،پایین تنه، نشانه ها،و اندازه های VASبرای درد، خشکی مفاصل، و ارزیابیهای کلی بیماران و پزشکان وجود داشت. بیشتر همبستگی های بین مولفه های نشانه ای و VAS برای درد و خشکی صبحگاهی مشاهده شد. نمرات عاطفه، تعامل اجتماعی، و مولفه های نقش به طور متوسط با اندازه های بالینی همبسته بود. آلفای کرونباخ برای AIMS2-SF طیفی از ۷۴/۰ برای مولفه ی نقش تا ۸۸/۰ برای محدودیت پایین تنه داشت. ارزش ضریب همسانی درونی برایAIMS2-SF فارسی طیفی از ۸۳/۰ برای نشانه ها تا ۹۳/۰ برای محدودیت بالاتنه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

داشت. برای مقیاس تعامل اجتماعی، آلفای کرونباخ ۸۲/۰ بود که از اکثر ضرایبی که قبلا گزارش شد بالاتر بود. اعتبار آزمون باز آزمون عالی بود و طیفی از ۸۳/۰ تا ۹۳/۰ داشت.
جدول شماره ۳-۴ :نمره گذاری AIMS2

مقیاس سوالات کدگذاری مجدد طیف نمرات خام هنجارسازی
جسمی ۱-۲-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲ هیچ روز
۵=۱ ۴=۲
۲=۴ ۱=۵
۶۰=۱۲ (S-12)
نشانه ها ۱۳-۱۴-۱۵ ۵=۱ ۴=۲