No category

دانلود تحقیق با موضوع ورزشکاران، ناخودآگاه

کنترل درد و بسیاری از موارد دیگر می‌تواند به کار رود.هیپنوتیزوز ورزشی،ضمن به کارگیری تکنیک‌های هیپنوتیزمی در جهت آماده سازی ورزشکاران،تکنیک قدرتمند خود هیپنوتیزم را به آنان می‌آموزد تمام آنچه توسط هیپنوتیزم در ذهن ناخودآگاه Read more…

By y8oozita, ago
No category

دانلود پایان نامه با موضوع دانشجویان، دانشجویان دختر، کیفیت زندگی

در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت‌های معنی‌داری مشاهده گردید که در همه این ابعاد دانشجویان دختر وضعیت ناخوشایندتری گزارش کردند. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش ما، انجام ارزیابی‌های روانشناختی دانشجویان و ارایه خدمات Read more…

By y8oozita, ago
No category

منابع و ماخذ پایان نامه فلورسانسکننده، رنگزا، شناساگرهای، کاتیونها

حسگر مکانیسم استخراج همزمان برای کاتیونها نیز قابل استفاده است. استخراج کاتیون به درون غشاء ممکن است با استخراج همزمان آنیون رنگی همراه باشد. ۱-۲۳-۳- حسگری بر اساس شناساگرهای رنگزا و فلورسانسکننده پاسخ حسگرهای نوری Read more…

By y8oozita, ago