No category

پایان نامه درمورد شد.داده، ۴/۰گرم، تماس،و، pH،زمان

شد. تاثیر پارامترهای آزمایش مثل pH،زمان تماس،و مقدار جاذب بر اساس سطح جذب فاضلاب رنگی مطالعه شد.طبق نتایج،مقدار بهینه pHبرای جذب نیکل توسط جاذب بیان شده ۳ بود.جذب سطحی با افزایش زمان تماس افزایش یافت Read more…

By y8oozita, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل داده

نظر گرفته شد. فصل چهار تجزیه وتحلیل دادها ۴-۱- مقدمه اهداف این تحقیق عبارت بودند از: ۱-ارزیابی عضلات کمربند شانه در صفحه فرونتال ۲- ارزیابی عضلات کمربند شانه در صفحه ساجیتال ۳- ارزیابی عضلات کمربند Read more…

By y8oozita, ago
No category

منبع پایان نامه درباره متفاوتتر، بزداید.، پسابهای، نانو،

ماده(ZnO) بند گپ و مکانیسم زدایشی مشابه با تیتانیم اکسید دارد بنابراین این ماده می تواند بسیاری از آلایندههای آلی را با یک واکنش اکسایش بسیار ساده از آب و پسابهای صنعتی بزداید. خواص نانو Read more…

By y8oozita, ago
No category

دانلود تحقیق با موضوع گروه کنترل، ورزشکاران

کردند.کرنز،گودین و ادوارز (۱۹۸۶)اثر هیپنوتیزم را بر اضطراب حالتی ورزشکاران دانشگاهی در طول اجرای تکلیف تعقیب سنج گردان را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که گروه هیپنوتیزم در مقایسه با گروه کنترل سطح Read more…

By y8oozita, ago
No category

منابع پایان نامه درمورد کاتد، دما-فشار، ۵-۶، پلاریزاسیون

فشار کاتد و دمای کارکردی پیل سوختی ثابت و برابر مقادیر بهینه شکل (۵-۶) منحنی های پلاریزاسیون پیل سوختی در فشارهای مختلف سمت آند. فشارکاتد و دمای کارکردی پیل سوختی ثابت و برابر مقادیر بهینه Read more…

By y8oozita, ago