پایان نامه تعهدات قراردادی

حاصل شود و آن نتیجه به صورت نقل مال یا نقل حق عینی یا ارتکاب عمل یا ترک عمل است و متعهد مکلف است که آن نتیجه را در خارج محقق سازد و گرنه از تعهد خود تخلف ورزیده است. بیع، رهن، صلح، اجاره از این قبیل تعهدات می باشند، ادامه مطلب…

پایان نامه قیمت تمام شده

وکالت رسمی وکالت رسمی، وکالتی است که در دفتر اسناد رسمی و با حضور طرفین و با احراز هویّت آن ها از جانب سردفتر تنظیم می شود و به ثبت می رسد. و این وکالت نامه اعتبار اسناد رسمی را دارد. و با توجه به اینکه ماده ی ۱۲۹۲ ق.م ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد توسعه اقتصادی

۴) نظارت دفاتر حراست ۵۸ب) نظارت ارشادی (پیشگیری) ۵۹بند دوم: نظارت برون سازمانی ۶۰الف) نظارت پولی ۶۱ب) نظارت قضایی ۶۲ج) نظارت پارلمانی ۶۳د) نظارت شبه قضایی ۶۴هـ) نظارت همگانی ۶۴۱) رسانه ها ۶۴۲) نظارت مردمی ۶۵مبحث دوم: معنی سیاست جنایی در اقتصاد تعاونی ۶۵گفتار اول: بخش قوانین و مقررات ۶۷بند ادامه مطلب…

تحقیق حقوق درمورد تحقیقات مقدماتی

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق علاوه براین، وفق ماده ۳۴۸ قانون مزبور؛ ” در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود.چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام ادامه مطلب…

پایان نامه وکالتی

بالا از عبارت ( وکالت دیگری باطل می شود ) نیز بیان همین امر باشد و خواسته است تذکر دهد که نمی تواند کسی که در قید حیات هست عمل وکالت را به تنهایی انجام دهد و عمل او باطل می شود. ( امامی ، ۱۳۶۲ ص ۲۲۳ ) عده ادامه مطلب…

تحقیق حقوق درمورد حقوق بشر

مـی‌شود(علی وردی نیا، ۱۳۸۴: ۲۷). به این جهت ریاست قوه‌ قضائیه در بخشنامه شماره ۱۸۸۲۶/۸۰/۱-۴/۱۰/۳۸۰ خود آورده‌ است: «افسران‌ تشکیل‌ دهنده‌ پرونده، پرونده قضایی مقدماتی را در تابعیت محض و مطلق خود دانسته‌ و بعضا‌ با‌ برخوردهای‌ نامناسب، نسبت به متهم و قضات امر و نهی می‌کنند کـه در شـأن ادامه مطلب…

پایان نامه تحقیقات مقدماتی

     لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          اساسی حقوقی هیچ متهمی نباید بدون داشتن وکیل مدافع مورد محاکمه قرار گیرد. ( کاتبی، ۱۳۵۷ ص ۳۱۷ و ۳۱۶ ) در ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک آمده است که متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل ادامه مطلب…

تحقیق حقوق درمورد حقوق بشر

ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ تشریفات بازرسی را اعلام کرده و بیان می دارد: « بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات وادوات جرم بر اساس مقررات قانونی وبدون مزاحمت ودرکمال احتیاط انجام شود و از تعرض ادامه مطلب…

پایان نامه بلاعزل

ی تصریح نکرده اند ولی با توجه به تعریف مشهور فقها که عقد وکالت را استنابه در تصرف می دانند چنین استنباط می شود که موضوع وکالت شامل اعمال حقوقی می شود.      لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ادامه مطلب…

تحقیق حقوق درمورد حقوق بشر

تصریح دارند، و با عباراتی مشابه مقرر نموده اند: “احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید….”بنابراین احضار متهم به وسیله تلفن و پیام شفاهی فاقد مجوز قانونی است، و ضمانت اجرایی ندارد(آخوندی، ۱۳۸۲: ج۲: ۱۰۱)؛ در نظریه شماره ۶۹۶/۳۳۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۵ اداره حقوقی آمده است:“مطابق مقررات قانون ایین دادرسی ادامه مطلب…