پایان نامه ها و مقالات

منابع تحقیق درمورد توسعه اقتصادی

۴) نظارت دفاتر حراست ۵۸ب) نظارت ارشادی (پیشگیری) ۵۹بند دوم: نظارت برون سازمانی ۶۰الف) نظارت مالی ۶۱ب) نظارت قضایی ۶۲ج) نظارت پارلمانی ۶۳د) نظارت شبه‌قضایی ۶۴هـ) نظارت همگانی ۶۴۱) رسانه‌ها ۶۴۲) نظارت مردمی ۶۵مبحث دوم: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق حقوق درمورد حقوق بشر

مـی‌شود(علی وردی نیا، ۱۳۸۴: ۲۷). به این جهت ریاست قوه‌ قضائیه در بخشنامه شماره ۱۸۸۲۶/۸۰/۱-۴/۱۰/۳۸۰ خود آورده‌ است: «افسران‌ تشکیل‌ دهنده‌ پرونده، پرونده قضایی مقدماتی را در تابعیت محض و مطلق خود دانسته‌ و بعضا‌ Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق حقوق درمورد حقوق بشر

تصریح دارند، و با عباراتی مشابه مقرر نموده اند: “احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید….”بنابراین احضار متهم به وسیله تلفن و پیام شفاهی فاقد مجوز قانونی است، و ضمانت اجرایی ندارد(آخوندی، ۱۳۸۲: ج۲: Read more…

By 92, ago