پایان نامه ها و مقالات

دانلود فایل پایان نامه امام خمینی(ره)

ولایی چنین استنباط می شود که اگر فقیه حاکم از سویی شخصیت حقیقی و از سوی دیگر شخصیت حقوقی است قطعاً شخص حقیقی فقیه نیست که(مقنن) است(دارای اختیارات حکومتی) بلکه شخصیت حقوقی فقیه به جهت Read more…

By مدیر سایت, ago