اخبار

مقاله درمورد اعتماد سازمانی

۸ :۱۲۰). حجم نمونه کارکنان با بهره گرفتن از جدول برآورد نمونه از جامعه کرجسی و مورگان (نادری و سیف نراقی، ۱۳۹۰: ۲۱۶) تعداد ۲۶۰ نفر میباشد. برای انتخاب نمونهی تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی Read more…

By 92, ago
اخبار

مقاله درمورد حمایت سازمانی

دارد. از سوی دیگر، نتایج بیانگر آن بود که حمایت سازمانی ادراک شده، تاثیر منفی در بروز طفره‌روی اینترنتی، رفتارهای مخرب اموال سازمان و اتلاف وقت و منابع سازمان دارد.شیرازی، خداوردیان و نعیمی (۱۳۹۱) در Read more…

By 92, ago