پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره حقوق بشر

المللی پناهندگان را تأسیس کرد. هدف از تأسیس این سازمان کمک به بازگشت آوارگان، پناهندگان و زندانیان جنگی که ۲۱ میلیون نفر آنان در اروپا پراکنده بودند می بود. سازمان مزبور در ابتدا به عنوان Read more…

By 92, ago