آمده با آزمایشات عملی سلیمان و همکارش ]۱[
پارامتر
مقدار بهینه الگوریتم حاضر
مقدار بهینه آزمایشات ]۱[
دمای سلول (oC)
۷۵
۷۵
فشار آند (bar)
۵/۴
۵
فشار کاتد (bar)
۵
۵

۵-۳ تاثیر دما بر عملکرد پیل سوختی
وقتی دما از ۶۰ درجه سانتی گراد افزایش می یابد، عملکرد پیل سوختی بهتر می شود ولی پس از دمای ۷۵ درجه سانتی گراد با افت

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیقصدا و سیما، تحول فرهنگی، منزلت اجتماعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید