گرفته شده برای هریک از این پارامترها در جدول (۴-۳) آورده شده است. در تعیین این مقادیر تلاش بر این بوده است که مقداری برای هر پارامتر انتخاب شود که در بیشتر مقالات به کار رفته است.
جدول (۴-۳) مقادیر پارامترهای مدلسازی پیل سوختی پلیمری
شرایط و پارامترهای مورد استفاده
مقدار
مرجع
مرطوبیت نسبی در آند و کاتد

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان (تمام، اتمی)، پیوندها، [Co(Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4.4-MePy
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید