فشار محیط کار میکند، در نواحی وسیعی در گوشههای لایه پخش کننده گاز و کانالهای توزیع جریان، گازها تقریبا راکد میباشد، این نواحی از غشا معمولا جریانی تولید نمیکند، ولی در حالتی که پیل تحت فشار کار میکند، واکنش دهندهها تحت فشار مجبور به عبور از این نواحی میگردند و در نتیجه سطح موثر فعال در واکنشهای الکتروشیمیایی افزایش مییابد.
شکل

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، پنج عامل شخصیت، مهارت اجتماعی، هوش هیجانی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید