دانلود پایان نامه

با افزایش فشار، چه در سمت آند و چه در سمت کاتد، بهبود مییابدکه این بهبود را میتوان با دلایل زیر توجیه کرد.
* افزایش فشار در پیل سبب افزایش فشار جزیی واکنش دهندهها در پیل میگردد.
* با افزایش فشار، نفوذ گازهای واکنش دهنده در لایه پخش کننده گاز افزایش مییابد و همچنین مقاومتهای انتقال جرم در پیل کاهش مییابد.
* وقتی پیلسوختی در

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیقایدئولوژی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید