کشف شد . بررسی ها نشان داد که ظرفیت جذب با افزایش غلظت ۸۶MOو دما افزایش یافت اما با مقدار جاذب کاهش یافت. برای کشف مدل سنتیکی و مدل نفوذ بین ذره ای برای توصیف داده های سینتیکی استفاده شد ، ثوابت سرعت نفوذ بین مولکولی و واکنش های شبه درجه دوم و شبه درجه اول مقایسه شدند و هر دو مدل فرندلیچ و لانگمویر ارزیابی شدند. داده های به دست

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره متفاوتتر، بزداید.، پسابهای، نانو،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید