دانلود پایان نامه

نشان می دهد . ایزوترم ها برای بدست آوردن پارامترهای ترمودینامیکی مثل انرژی آزاد ، آنتالپی و آنتروپی جذب بدست آمدند . هم چنین مطالعات روی سینتیک نشان داد که جذب هر دو رنگ از مدل شبه درجه اول پیروی می کند .
پارامترهای سینتیکی مختلف مثل ضریب انتقال جرم ، ضریب نفوذ مؤثر ، انرژی فعالسازی و آنتروپی فعال ، برای بررسی مکانیزم ارزیابی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، شناختی رفتاری، درمان شناختی رفتاری، اختلال افسردگی اساسی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید