دانلود پایان نامه

یک شانه درnm 425 زیر پیک انتقال بار مشاهده می شود . برای نمونه طیف الکترونی مربوط به ترکیب ۱ در شکل ۳- ۶ نشان داده شده است.

شکل(۳-۶) طیف جذب الکترونی کمپلکس [Co(Me-salbn)(4-Mepy)2]B(Ph)4
(۰.۰۱mmol/L) در حلال کلروفرم

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع ورزشکاران
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید