دانلود پایان نامه

لیگاندH2Me-Salbn
(۰.۰۱mmol/L) درحلال کلروفرم

شکل(۳-۶): طیف جذب الکترونی لیگاندH2Me-Saldien
(۰.۰۱mmol/L) درحلال کلروفرم

جدول (۳-۶) مشخصات طیف UV-VIS ترکیبات۱,۲ ?, nm (?, M-1cm-1)

ترکیب
? ( ?), ?- ?*
? (?), CT
?(?), CT+LF
? ( ?),

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه معادله(۱-۳۴)، ۱-۲۲-، (۱-، میشود)
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید