تصحیح گردید. عملیات تصحیح انحراف بر روی هر چهار گره اطراف هر ایستگاه زمینی به تفکیک برای ۶ ماهه دوم سال در دو سناریوی ۲۰C3M و ۱PTO2X انجام گردید.
با استفاده از تبدیل گاما سری زمانی جدید تصحیح شده از خروجی های مدل بدست آمد و سپس بین مقادیر دیده بانی شده و مقادیر جدید، رگرسیون چندگانه اعمال گردید. در نهایت نتایج حاصل از روابط