۳-۱-۱-۲- فرآیند فوتوکاتالیستی غیر مستقیم

در این فرآیند زوجهای الکترون حفره بر سطح کاتالیست تولید می شوند. گیراندازی حفرهها توسط مولکول آب سبب تولید رادیکال هیدروکسیل و یون هیدرونیوم می شود. این رادیکال باعث تولید آب اکسیژنه شده یا با قرار گرفتن بر سطح ترکیب آلی سبب تولید محصولات جانبی و محصول نهایی می شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان Co(MeOSalen)،، Co(Salen)، ۳-۸، trans)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید