علاوه براین گیراندازی الکترونها توسط اکسیژن سبب تولید رادیکال سوپراکسید که در نهایت می تواند سبب تولید آب اکسیژنه شده و رادیکال های تولیدی می تواند در نهایت به تولید محصول نهایی بیانجامد. مراحل آن در زیر آمده است:
catalysts+hv?e^-+h^+ (3-7)
h^++H_2 O(ads)?(OH)

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد دربارهایدئولوژی، دگرگونی فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید