دانلود پایان نامه

هدایت TiO2فعال نوری صورت گرفته وهمچنین عمل معکوس نیز انجام خواهد شد. انتقال حفره نیز به طور موازی از تراز ظرفیت TiO2 به تراز ظرفیت ZnO صورت می گیرد]۳۰[.
استفاده از فرآیند فوتوکاتالیستی مزایایی دارد ازجمله:
آ- انجام پذیری در دمای اتاق
ب- تولید مواد واسطه و محصولات نهایی بی خطرمانند کربن دی اکسید و آب از مواد آلی
پ- هزینه

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد شبکه های اجتماعی، حمایت اجتماعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید