دانلود پایان نامه

interrogative :
Work
Was
Were
Sujet
Verbe+ing
?
Anglais
Français
Was
I
Working
?
Was I working ?
Je travaillais ?
Were
You
Working
?
Were you working ?
Tu travaillais ?
Was
He/She
Working
?
Was he/she working ?
Il/Elle travaillait ?
Were
We
Working
?
Were we working ?
Nous

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد فشار،، مییابد.، پیلسوختی، مییابد
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید