دانلود پایان نامه

personnelles et précédé du préfixe mi- :
(می) mi- + Radical II + désinences personnelles
Les désinences personnelles sont les suivantes :
Singulier :
۴. –m – م
۵. –i – ی
۶. __ __

Pluriel :
۴. –im – یم
۵. –id (-in) – ید
۶. –and (-an) – ند
Ex :
خریدن
Sujet
ماضی

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره Were، working ?، Working، Les
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید