دانلود پایان نامه

(۵-۲) لایه ماکزیمم توان به ازای مقادیر مختلف فشار دو سمت آند و کاتد و دمای ثابت و برابر دمای بهینه ۷۵ درجه سانتی گراد را نشان میدهد. همان طور که از شکل مشخص است با افزایش مقدار فشار در هر دو سمت مقدار ماکزیمم توان افزایش پیدا کرده است.

شکل(۵-۲) ماکزیمم توان به ازای مقادیر مختلف فشار آند و کاتد. دمای کارکردی پیل ثابت و

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه شناساگر، آنیونی، ۱-۱۱-، میپذیرد
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید