برابرمقادیر بهینه

شکل (۵-۴) منحنی های پلاریزاسیون پیل سوختی در فشارهای مختلف سمت کاتد. فشار آند و دمای کارکردی پیل سوختی ثابت و برابر مقادیر بهینه
در سمت آند نسبت به همان میزان تغییرات فشار در سمت کاتد را میتوان به دلیل اهمیت واکنشهای انجام شده درسمت آند دانست. سوخت هیدروژنی در سمت آند قرار دارد و واکنشهای مربوط به سوخت و

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد متیلن، آنتراکوئینون۸۵، باشند]۱۴.[وبر، همکارانش۸۴
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید