فرآیندی پیل سوختی پلیمری می کند. سرعت همگرایی در شکل (۵-۱) نشان داده شده است.

شکل (۵-۱) سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک لینک شده باMATLAB Simulink ُُُ

مقادیر بهینه به دست آمده از الگوریتم ژنتیک برای پارامتر های فرآیندی در جدول (۵-۱) نشان داده شده است.

جدول (۵-۱) مقادیر بهینه به دست آمده از الگوریتم ژنتیک برای پارامتر های

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی - رفتاری، یافته های پژوهش، درمان دارویی، انحراف معیار
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید