دانلود پایان نامه

۲۰درصد ۵نفره، ۸ درصد ۶ نفره، ۲ درصد ۷نفره و بیشتر میباشد. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت تعداد اعضای خانوادهی بیشتر زنان خانهدار ۳نفره و ۴نفره میباشد.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردحمایت اجتماعی، توزیع فراوانی، زنان شاغل، مواد غذایی
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید