این مقادیر RMS برحسب مقادیر به دست آمده از حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی یکسان سازی شدند.

۳-۱۰- تجزیه و تحلیل آماری
جهت تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از روش آنالیز واریانس با اندازهگیریهای تکراری (Repeat Measures) استفاده شد. تجزیه و تحلیلهای ذکر شده با نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ اجرا شدند که سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ در

مطلب مشابه :  تحقیق درموردرسانه‌های جمعی، اوقات فراغت، آداب و رسوم
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید