نظر گرفته شد.

فصل چهار

تجزیه وتحلیل دادها

۴-۱- مقدمه
اهداف این تحقیق عبارت بودند از:
۱-ارزیابی عضلات کمربند شانه در صفحه فرونتال
۲- ارزیابی عضلات کمربند شانه در صفحه ساجیتال
۳- ارزیابی عضلات کمربند شانه در صفحه اسکپشن
تعداد ۱۲ نفر آزمودنی دختر در دامنه سنی۲۳-۲۷ سال با شانه سالم مورد بررسی قرار گرفتند.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع زائده، آخرومی، اکستنشن، دلتوئید
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید