سازیMVIC در غالب RMS در ۷ وضعیت مختلف اندازه گیری شد. حداکثر انقباض ایزومتریک به مدت ۵ ثانیه با سه تکرار انجام شد. برای جلوگیری از خستگی، بین هر آزمون ۲ دقیقه استراحت داده شد. ۷ وضعیت حداکثر انقباض ایزومتریک شامل:
۱- برای نرملایز کردن عضله ذوزنقه فوقانی: بازو آبداکشن ۹۰ درجه و گردن به همان طرف خم شده، چرخش واکستنش سر هنگامی که

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان H2Me-Saldien، H2Me-Salbn، (M-1cm-1، )متعلق
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید