الکترومایوگرافی
برا ی اندازه گیری الکترومایوگرافی از دستگاه ۱۶ کاناله EMG مدل MA300-16 استفاده شد که دادههای به دست آمده با فرکانس ۲۵۰۰ هرتز و پهنای باند ۱۲۵۰ هرتز ثبت شدند. سپس با یک فیلتر مناسب سیگنالهای کمتر از ۱۰ و بیشتر از ۵۰۰ هرتز و همچنین سیگنالهای ۵۰ هرتز برق شهری حذف شدند. پس از نصب الکترودها روی نقاط مشخص حرکات در