دانلود پایان نامه

اندازهگیری شود. علاوه بر انواع مختلف برهمکنشهای بحث شده در مطالب فوق پدیدههای دیگری مانند اثر کاتالیزوری وجود دارد که گونههای شیمیایی میتوانند بر اساس آن توسط نور حسگری شوند [۴۹.[

۱-۲۳- مکانیسم پاسخ در حسگرهای نوری
پاسخ حسگرهای نوری ممکن است با تکیه بر پدیدههایی باشد که در سطح حسگر اتفاق میافتد (حسگرهای

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، and، a، articles
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید