حسگر
مکانیسم استخراج همزمان برای کاتیونها نیز قابل استفاده است. استخراج کاتیون به درون غشاء ممکن است با استخراج همزمان آنیون رنگی همراه باشد.

۱-۲۳-۳- حسگری بر اساس شناساگرهای رنگزا و فلورسانسکننده
پاسخ حسگرهای نوری که بر اساس شناساگرهای رنگزا و فلورسانسکننده عمل میکنند به طور کامل با طرح های حسگری بحث

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد کاتد، منحـنی، (۵-۳)، ۵-۵
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید