مقدارثابت تعادل تأثیر میگذارد. در صورتی که پارامتر نوری مورداندازهگیری وابسته به نسبت غلظتی هر دو فرم AR و R باشد آنگاه پاسخ حسگر خیلی وابسته به مقدار شناساگر نخواهد بود، اگر چه وابستگی به ثابت تعادل همچنان باقی خواهد ماند. اندازهگیری نسبت شدت دو طولموج میتواند برای تعیین غلظت آنالیت بکار رود. یکی از مزایای حسگری نوری دسترسی به

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد پیش آزمون، درمان شناختی - رفتاری، درمان دارویی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید