پایدار کند و شناساگر از روی غشاء به محلول مورد بررسی نفوذ نکند.
۴. عوامل تثبیتی را تولید کند که فعالیتهای شیمیایی و بیوشیمیایی بعد از تثبیت را تغییر ندهد.
سه روش که به طور گسترده در تثبیت شناساگر بر روی و یا در درون سوبسترای جامد بکار میروند عبارتند از:
جذب سطحی عامل حسگری بر روی سطح جامد.
پیوند کووالانسی که شامل

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، the، move، Swales'
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید