میپذیرد که آنیون X- همراه با پروتون H+ به توده غشاء پلیمری استخراج میشود. استخراج همزمان پروتون، پروتوندار شدن شناساگر C را نتیجه میدهد (شکل ۱-۱۱) و نهایتاً باعث تغییر خواص نوری شناساگر میشود. پاسخ حسگر توسط رابطه زیر نشان داده میشود:

شکل ۱-۱۱- مکانیسم استخراج همزمان آنالیت آنیونی همراه با پروتون به درون لایه

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایایدئولوژی، دگرگونی فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید