لیگاندها از یک بخش رنگینهای تشکیل شدهاند که مستقیماً به بخشی متصل است که میتواند با فلز برهمکنش کند. شناساگر در اینجا حاوی قسمتی برای شناسایی آنالیت میباشد و مکانیسم حسگری در اینجا آسانتر از فرایندی است که در مکانیسمهای فوق مشاهده کردیم.

۱-۲۳-۴- حسگری بر اساس رنگینههای حساس به پتانسیل
پاسخ نوری رنگینههای حساس به

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درموردایدئولوژی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید