ارائه میکند که نیاز به ثابت تعادل مناسب برای ناحیه غلظتی خاصی از آنالیت دارد. همچنین پاسخ حسگر به مقدار کل شناساگر هم بستگی دارد. علاوه بر این هر پارامتر غیرقابل کنترل که بر روی ثابت تعادل تأثیر بگذارد پتانسیل بالقوهای از ایجاد خطا در اندازهگیری خواهد بود. به عنوان مثال برای هر واکنشی که شامل یونها باشدتغییر در قدرت یونی بر روی

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره un، Procès، moment، (mi-raft)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید