میتواند به غلظت بستگی داشته باشد و با تغییر در غلظت آنالیت باعث تغییر در خواص نوری شود. اگر واکنشگر در طول واکنش مصرف شود آنگاه غلظت اولیه آن عبارت است از:
CR= [AR] + [R] (۱-۳۷)
بنابراین از معادلههای (۱-۳۵) و (۱-۳۶) میتوان نتیجهگیری کرد
[A] =

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد دربارهرسانه‌های جمعی، ایدئولوژی، نیروهای اجتماعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید