دانلود پایان نامه

انجام میدهند و از این رو میتوانند به طریق نوری اندازهگیری شوند. واکنشگر استفادهشده که معمولاً انتخابگری خوبی دارد، پاسخ نوری تولید میکند که با غلظت گونههای آنالیت تغییر میکند. انتقال شیمیایی بین دو فاز معمولاً بر اساس تعادل ایجاد شده بین A و R در دو فاز میباشد و میتواند به این صورت بیان شود:

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره فناوری نوین
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید