دانلود پایان نامه

بینی کننده ی بهزیستی روانشناختی هستند.
در تحقیقی که توسط شکری،مرادی،فرزاد،سنگری،غنایی و رضایی (۱۳۸۱).تحت عنوان نقش صفات شخصیت و سبک های مقابله ای در سلامت روانی دانشجویان صورت گرفت نشان دادند وظیفه شناسی و پذیرش ،بر سبک مسأله مداری اثر مثبت و معنا داری دارد و جنس اثر منفی و معنی دار،در حالی که پذیرش و وظیفه شناسی بر سلات روان

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد کاتد، ]۲۶[، ۴/۰، (cm)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید