مربوط به ۲۱ سوال در زیر آمده است:

۱۰-۱ طبیعی
۱۶-۱۱ کمی افسرده
۲۰ – ۱۷ نیازمند به مشورت با روانپزشکی
۳۰-۲۱ به نسبت افسرده
۴۰-۳۱ افسرده شدید
۴۰ به بالا بیش از حد افسرده

اعتبار وروایی پرسشنامه:این