دانلود پایان نامه

متغیر
مرحله
گروه

آزمایش
کنترل

میانگین (M)
انحراف استاندارد (SD)
میانگین (M)
انحراف استاندارد (SD)
درمان شناختی – رفتاری
پیش آزمون
۳.۱۰
۰.۷۳
۲.۹۰
۰.۷۳

پس آزمون
۵
۰.۹۴
۳.۱۰
۰.۵۶
درمان دارویی
پیش آزمون
۳
۰.۶۶
۳.۳۰
۰.۶۷

پس آزمون
۵.۴۰
۰.۸۴
۳.۶۰
۰.۶۹
درمان ترکیبی
پیش

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان Co-N3، Co(Salen)، Co-N4، کیب
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید