در این جلسات تمرین هایی برای شناسایی خطاهای فکر انجام می شوند.
* راهکارهای افزایش افکار مثبت و کاهش افکار ناکارآمد و در نتیجه کاهش علایم افسردگی به بیمار آموخته می شود.

بخش دوم: رفتار
چگونه رفتار بر خلق اثر می گذارد
* چگونه افسردگی می تواند مانع شرکت در فعالیت های لذت بخش شود که به نوبه خود، نشانه های افسردگی را

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه کاتیونها، شناساگرpH، ورنگینههای، ۱-۲۳-۱-
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید