اندک است و یا خود را ناتوان انجام مهارت تصور می‌کند، با تلقین خاص انگیزشی و اعتماد سازی می‌توان سطح برانگیختگی بیش از حد برخوردار است طوری که به وحشت‌زدگی منجر شده، با استفاده از تکنیک آرام سازی هیپنوتیزم باید سطح برانگیختگی او را کاهش داد و محدوده‌ی مطلوب برانگیختگی هدایت نمود.
ج) تقویت یادآوری موفقیت‌های گذشته برای افزایش