دانلود پایان نامه

دارد. بر اساس یافته‌های به دست آمده از این پژوهش در بخش شوت به دروازه، بین نتایج به دست آمده از دو گروه آزمایشی و کنترل از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود دارد و گروه آزمایشی بر اثر مداخله‌ی هیپنوتیزم، امتیازات مثبت به دست آمده‌ی بازیکنان فوتسال در آزمون شوت به دروازه تأثیر مثبت دارد. این موضوع در پاس دادن ثابت و در حال حرکت نیز

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایایدئولوژی، دگرگونی فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید